Aby zostać przyjętym do szkoły, osoby zakwalifikowane do przyjęcia
muszą  potwierdzić wolę podjęcia nauki, poprzez złożenie w naszej szkole:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– dwóch podpisanych na odwrocie zdjęć.

Termin:  23 VII – 30 VII 2021 w godzinach 900 – 1300

Kandydaci do technikum otrzymają skierowania na badania lekarskie – po ich wykonaniu otrzymane orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie należy dostarczyć do szkoły.

Lista zakwalifikowanych – kliknij tutaj

Similar Posts