DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

 

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof.  J. Groszkowskiego w Przemyślu

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji:   08.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączności wymienionych poniżej:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 08.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt;

osoba kontaktowa –  Dyrektor szkoły:  Tadeusz Baran

adres e-mail: zseio@um.przemysl.pl

nr telefonu: 16 678 3001

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz  składać skargi na brak zapewniania dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnieniu dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.    

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu mieści się w obiektach przy ul. Kilińskiego 7, Kilińskiego 10, Kilińskiego 12 oraz Dworskiego 45.

Budynki szkolne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Siedziba główna szkoły mieści się przy ul. Kilińskiego. Wejście główne do obiektów znajduje się w budynku przy ul. Kilińskiego 7. Do drzwi wejściowych prowadzą kilkustopniowe schody. Wewnątrz, bezpośrednio za drzwiami, również znajdują się schody prowadzące na parter budynku.

Obiekty przy ul. Kilińskiego połączone są ze sobą wewnętrznymi przejściami – z  budynku nr 7 do budynków nr 10 i 12 prowadzi łącznik zlokalizowany na I piętrze obiektów (nad ulicą Kilińskiego).

Pomieszczenia  administracyjne (dyrekcja, sekretariat, księgowość)  znajdują się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Kilińskiego 12. Do pomieszczeń tych można dojść klatką schodową.  Z uwagi na różnice w wysokości kondygnacji w budynkach, korytarze na I piętrze prowadzące do pomieszczeń administracyjnych posiadają bariery poziome (pojedyncze stopnie schodów).

W budynku przy ul. Dworskiego 45 bezpośrednio przy drzwiach wejściowych znajduje się jeden stopień schodów, zaś wewnątrz kilkustopniowa klatka schodowa prowadząca na parter budynku.

Toalety w budynkach szkolnych nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na usytuowanie obiektów szkolnych przy ulicy, szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi (istnieje możliwość zaparkowania samochodu na poboczu ulicy Kilińskiego).

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content