Klasa Y

technik geodeta

311104

Technik geodeta

Technik geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny .
Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.
Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości.
W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Informacje dodatkowe

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej.
Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.
Uczniowie w szkole uczą się wykorzystując nowoczesny sprzęt geodezyjny i programy komputerowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 • Kwalifikacja BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • Kwalifikacja BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Sylwetka absolwenta

Absolwent ZSEiO w Przemyślu w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 4. wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów;
 5. zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 6. wprowadzania i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Perspektywy zatrudninia

Technik geodeta, który ukończy naukę w naszej szkole będzie przygotowany do pracy w: 

 • w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • przedsiębiorstwach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • wydawnictwie publikującym atlasy, mapy,
 • własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W klasie III i IV uczniowie odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe (łącznie 280 h). Część tych praktyk odbywa się za granicą w ramach programu Erasmus+.