Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Jesteśmy szkołą, która:

 • jest przyjazna młodemu człowiekowi i jego rodzinie
 • wspiera ucznia we wszechstronnym rozwoju jego zainteresowań
 • jest otwarta na potrzeby ucznia
 • współpracuje z samorządem lokalnym, ośrodkami kultury i sportu, organizacjami
  młodzieżowymi
 • pomaga młodym ludziom we wszechstronnym rozwoju osobowości

Na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy nabór do następujących typów szkół:

IV Liceum Ogólnokształcące

(2 oddziały dla absolwentów gimnazjum i 2 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych)

Technikum nr 4

(4 oddziały dla absolwentów gimnazjum i 4 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych)

IV Liceum Ogólnokształcące

Klasa A (humanistyczno-medialna)

Klasa An (humanistyczno-medialna)

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

język polski, wos/historia, język angielski/język niemiecki

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa F (politechniczno – wojskowa)

Klasa Fn (politechniczna)

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, język obcy nowożytny

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Technikum nr 4

Klasa T (technik teleinformatyk)

Klasa Tn (technik teleinformatyk)

przedmioty wspomagające kształcenie zawodowe:

matematyka, fizyka

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa U (technik elektronik)

Klasa Un (technik elektronik)

przedmioty wspomagające kształcenie zawodowe:

matematyka, fizyka

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa Y (technik geodeta)

Klasa Yn (technik geodeta)

przedmioty wspomagające kształcenie zawodowe:

matematyka, geografia

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa Z (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

Klasa Zn (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

przedmioty wspomagające kształcenie zawodowe:

matematyka, fizyka

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Podstawa prawna

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Podstawą przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Technikum lub Liceum Ogólnokształcącego jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych:
  • z egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów
  • z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów punktowanych przy rekrutacji do danego typu klasy – maksymalnie 72 punkty
  • za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 28 punktów.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkól Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, zwaną dalej komisją rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły
  • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
  • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do każdej z klas liczbę uczniów ustaloną przez statut szkoły.
 4. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej szkoły.

Składanie dokumentów

 1. Kandydaci do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu składają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Adres:

  Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących

  im. prof. Janusza Groszkowskiego

  ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl

 2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będących w systemie rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji internetowej do wybranych szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3 kandydat dołącza dwie fotografie (podpisane na odwrocie) oraz kartę zdrowia.