R E G U L A M I N
rekrutacji do
Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
im prof. Janusza Groszkowskiego
w Przemyślu
na rok szkolny 2024/2025

Jesteśmy szkołą:

 • przyjazną młodemu człowiekowi i jego rodzinie;
 • wspierającą ucznia we wszechstronnym rozwoju jego zainteresowań;
 • otwartą na potrzeby ucznia;
 • współpracującą z samorządem lokalnym, ośrodkami kultury i sportu, uczelniami wyższymi oraz organizacjami młodzieżowymi.

Na rok szkolny 2024/2025 prowadzimy  nabór do następujących typów szkół:

– IV Liceum Ogólnokształcące  – 1 oddział – 32 uczniów.

– Technikum Nr 4 –  2 oddziały po 32 uczniów.

IV Liceum Ogólnokształcące

Profil humanistyczno-medialny z elementami psychologii i coachingu

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

 

Klasa realizuje innowację:    Piękny umysł

 

Profil politechniczny z elementami wiedzy o służbach mundurowych

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa realizuje innowację: Klasy informatyczne w zielonych garnizonach

Technikum nr 4

Technik teleinformatyk

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

Specjalizacja do wyboru:
– programowanie
– cyberbezpieczeństwo

przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym: matematyka

 

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Technik elektronik

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

Specjalizacja do wyboru:
– programowanie
– cyberbezpieczeństwo

przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym: matematyka

 

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

 

Technik geodeta

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

Specjalizacja do wyboru:
– wykorzystanie dronów w geodezji
– wycena nieruchomości

przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym: matematyka

 

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

Specjalizacja do wyboru:
– projektowanie i kosztorysowanie inwestycji
– uprawnienia elektroenergetyczne

przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym: matematyka

 

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

 

Podstawa prawna

§1
PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022, poz. 2431).
 3. Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025
  w województwie podkarpackim.

Zasady rekrutacji

§ 2
ZASADY REKRUTACJI

 1. O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
  w Przemyślu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Rekrutacja do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu odbywa się
  drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Nabór Optivum.
 3. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja
  rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych.
  W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z jego
 5. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 6. Podczas rekrutacji kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią
  i oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 7. Podstawą przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Technikum lub Liceum Ogólnokształcącego jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych:
  – z egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów,
  – z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów punktowanych przy rekrutacji do danego typu klasy – maksymalnie 72 punkty,
  – za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 28 punktów.
 8. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 9. Uczniowie są przyjmowani do wybranych oddziałów (klas) w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu

Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna

§ 5
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkól Elektronicznych
  i Ogólnokształcących w Przemyślu dyrektor szkoły powołuje  szkolną  komisję rekrutacyjno
  – kwalifikacyjną, zwaną dalej komisją rekrutacyjną, wyznacza jej  przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  a) podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły
  b) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego którego rezultatem jest sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  c) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do każdej z klas liczbę uczniów ustaloną przez statut szkoły.
 4. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej szkoły.

Procedura odwoławcza

§ 6
PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (czyli do 24.07.2024), rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  2. W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie.
  5. Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

Składanie dokumentów

§ 7
SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 1. Kandydaci do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu składają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Adres:
  Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
  prof. Janusza Groszkowskiego
  Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl
 2. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych będących w systemie rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji internetowej do wybranych trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Niezłożenie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i nie uwzględnieniem kandydata na liście osób przyjętych.
 4. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3 kandydat dołącza dwie fotografie (podpisane na odwrocie) oraz zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwskazań do praktycznej  nauki zawodu (kandydaci do technikum).