Regulamin rekrutacji do
Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
im prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu
na rok szkolny 2022/2023

Jesteśmy szkołą, która:

  • jest przyjazną młodemu człowiekowi i jego rodzinie
  • wspiera ucznia we wszechstronnym rozwoju jego zainteresowań
  • jest otwarta na potrzeby ucznia
  • współpracuje z samorządem lokalnym, ośrodkami kultury i sportu, organizacjami
    młodzieżowymi
  • pomaga młodym ludziom we wszechstronnym rozwoju osobowości

Na rok szkolny 2022/2023 prowadzimy nabór do następujących typów szkół:

IV Liceum Ogólnokształcące

( 2 oddziały  po 32 uczniów )

Technikum nr 4

(4 oddziały po 32 uczniów)

IV Liceum Ogólnokształcące

Klasa Ap (humanistyczno-medialna z elementami psychologii i coachingu)

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa Fp (politechniczno – wojskowa)

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski lub język niemiecki

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Technikum nr 4

Klasa Tp (technik teleinformatyk)

przedmioty wspomagające kształcenie zawodowe: matematyka

specjalizacja: programowanie lub cyberbezpieczeństwo

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa Up (technik elektronik)

przedmioty wspomagające kształcenie zawodowe: matematyka

specjalizacja: programowanie lub cyberbezpieczeństwo

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa Yp (technik geodeta)

przedmioty wspomagające kształcenie zawodowe: matematyka

specjalizacje do wyboru: wykorzystanie dronów w geodezji lub wycena nieruchomości

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa Zp (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

przedmioty wspomagające kształcenie zawodowe: matematyka

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Podstawa prawna

§ 1
PODSTAWA PRAWNA
Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady rekrutacji

§ 2
ZASADY REKRUTACJI
1. O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
2. Podstawą przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Technikum lub Liceum Ogólnokształcącego jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych:
a) z egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów,
b) z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów punktowanych przy rekrutacji do danego typu klasy – maksymalnie 72 punkty,
c) za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 28 punktów.

Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna

§ 5
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkól Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, zwaną dalej komisją rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły,
b) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do każdej z klas liczbę uczniów ustaloną przez statut szkoły.
4. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej szkoły

Składanie dokumentów

§ 6
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
1. Kandydaci do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu składają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Adres:
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
im. prof. Janusza Groszkowskiego
ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl
2. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych będących w systemie rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji internetowej do wybranych szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3 kandydat dołącza dwie fotografie (podpisane na odwrocie) oraz zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu (kandydaci do technikum).

 

Regulamin rekrutacji 2022 – kliknij tutaj