Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasa Z

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent ZSEiO w Przemyślu na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej stanowi nowy przyszłościowy zawód. Kierunek ten jest odpowiedzią na nowe zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Potrzebę pozyskania ekologicznych źródeł energii, wśród których poważną pozycję stanowią zasoby o charakterze odnawialnym. Alternatywą ofert dużych systemów energetyki odnawialnej są małe systemy takie jak panele solarne, panele fotowoltaiczne lub piece spalające biomasę. Energia geotermalna zostanie wykorzystana w budynkach użyteczności publicznej. Nowe technologie bardzo korzystnie wpływają na ochronę środowiska naturalnego.

Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii wymusza szkolenie fachowców do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są, oraz będą bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Klasa pod patronatem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki.

Technicy tego kierunku będą profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w  projektowaniu, montażu i obsłudze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii spalania biomasy.

Informacje dodatkowe

Uczniowie opanują wiedzę z zakresu:

planowania lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;

projektować instalacje wyposażone w urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;

organizować i nadzorować prace związane z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;

montować urządzenia w systemach pozyskiwania energii odnawialnej;

sprawnie obsługiwać oraz serwisować urządzenia w instalacjach oraz systemach OZE;

przygotowywać kosztorysy, umowy, oferty dotyczące projekty z zakresu wykorzystania odnawialnych zasobów energii.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczeń może uzyskać po zdaniu egzaminów z kwalifikacji:

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej do uzyskania kwalifikacji wymagane są umiejętności z zakresu posługiwania się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Efektywnego doboru urządzeń i sprzętu do montażu instalacji do pozyskiwania oraz przetwarzania zasobów OZE. Sporządzania kosztorysów oraz projektów w zakresie montażu urządzeń. Przygotowywania kalkulacji kosztów wynikających z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wyliczanie wskaźników skuteczności energetycznej, optymalne określanie miejsc montażu urządzeń wykorzystujących OZE. Ocenić jakości i precyzję montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uzyskanie drugiej kwalifikacji wymaga od ucznia umiejętności odczytywania wskazań oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego, wyznaczanie właściwych parametrów pracy urządzeń. Identyfikować nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zachowywania właściwych procedur, oznaczać przyczyny i metody  eliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń oraz systemów energii odnawialnej.

Perspektywy zatrudnienia

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako:

  • nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej
  • monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej
  • doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
    w administracji publicznej
  • pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej
  • pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju
  • wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Skip to content