Kalendarz rekrutacji do ZSEiO w Przemyślu

1.

w dniach:     

 od 15 V do 16  VI 2023 r.

 do godziny 15:00

Składanie przez kandydatów  wniosku o przyjęcie do szkoły
(tylko w szkołach pierwszego wyboru).

2.

w dniach:  

 od 23 VI do 10  VII 2023 r.

 do godziny 15:00

(dotyczy uczniów ze szkół nieobjętych naborem elektronicznym)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
(kopie potwierdzone przez szkołę podstawową ).

3.

do 12 VII 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgromadzonych systemie rekrutacyjnym danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.

4.

17 VII 2023 r.

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

5.

w dniach

17 VII  – 18 VII 2023 r.

Wydawanie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia
w technikum skierowania na badania lekarskie

6.

w dniach:

17 VII – 20 VII 2023 r.  do godz. 14:00

21 VII 2023 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego,

– dwóch zdjęć,

– zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu (technikum).

7.

24 VII 2023 r. godz. 10:00

Publikacja list kandydatów przyjętych oraz wolnych miejsc.