Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Zasady punktacji

Regulamin rekrutacji - zasady punktacji

§ 3
 1. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów punktowanych przy rekrutacji do danego typu klasy przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen:
  • celujący – 18 pkt.
  • bardzo dobry– 17 pkt.
  • dobry – 14 pkt.
  • dostateczny – 8 pkt.
  • dopuszczający – 2 pkt.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
   • języka polskiego
   • historii i wiedzy o społeczeństwie
   • matematyki
   • przedmiotów przyrodniczych
   • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

  – mnoży się przez 0,2.

 3. Wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
   • języka polskiego
   • matematyki

  – mnoży się przez 0,35

   • języka obcego nowożytnego

  – mnoży się przez 0,30.

 4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 7 punktów.
 5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu kandydat otrzymuje 3 pkt.
 6. Za szczególne osiągnięcia kandydat może otrzymać maksymalnie 18 punktów, w tym za:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 7. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, punkty przelicza się zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
§ 4

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą)
 3. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania
 4. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
  w gimnazjum
 5. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen)
 6. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego
 7. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego
 8. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia.